SAĞLAMLIK (STABİLİTE) KAVRAMI

CERRAHİ TEKNİK
Radius başı kırıkları sonrası cerrahi girişimi
gerektirebilecek iki ana neden mevcuttur:

Dirsek eklemi dengesinin (stabilitesinin) korunması
Denge/sağlamlık kaybı sonrası olası dejeneratif değişiklerin (kireçlenme) önlenmesi.

DİRSEK EKLEMİ BİYOMEKANİĞİ

SAĞLAMLIĞI (STABİLİTEYİ) SAĞLAYAN ÖĞELER:

Ana unsurlar:
•Dirsek eklemi. (Koronoid/Olekranon)
•İç yan bağ (Medial Kollateral Bağ).
•Dış yan bağ (Lateral Kollateral Bağ).

Yardımcı unsurlar:
•Radius başı
•Eklem kapsülü
•Dirsek çevresi kas grupları (Fleksör/pronator)

KORONOİD: +/- DİĞER YARALANMALARRADİUS BAŞI PROTEZİ KONMUŞ,KIRIK TAMİR EDİLMİŞ.

Radius başının sağlamlığa katkısı; koronoid ve yan bağların sağlamlığı ile ilişkilidir (primer stabilizatörler).

YARDIMCI FAKTÖRLER

Özellikle koronoid bütünlük bozulduğunda önemlidirler:
1-Radyus başı. İç yan bağ (MCL) sağlam ise stabilite için radyus başı gerekli değildir. MCL’nin koptuğu durumlarda ise radyus başı primer stabilizatördür.
2-İnterosseöz bağ:(İOB), radius kemiğinin yukarıya göçünü engelleyen ana yapıdır. İOB yaralanmalarının eşlik ettiği radius başı kırıklarında, proksimale göçü engellemek amacı ile radius başı rekonstrükte edilmelidir (tamir veya protez). Eğer İOB yaralanması yok ise ve bu durum ispat edilebiliyor ise, radius başı rezeksiyonu yapılması proksimale göçe neden olmaz.
3- Olekranon adı verilen kemik: (stabilite için en az %50’sinin korunması gerekir): Ek yaralanmaların varlığına göre değişkenlik gösterir.

2-DEJENERATİF ARTRİT (KİREÇLENME AŞINMA) KAVRAMI

Bazı radius başı kırıkları tamir edilemeyecek (bir araya getirilemeyecek) kadar parçalanmıştır. Bu koşulda ileride kireçlenmeyi önlemek amacı ile Radius başı, metal bir benzeri ile değiştirilir. Bu girişime radius başı protezi denmektedir. Materyal olarak silikon kullanımı son bulmuş, metal alaşımlar kullanılmaya başlanmıştır.

Protez kullanımını teşvik eden bir diğer gelişme ise çok parçalı kırıkların tamiri ile ilgili çalışmaların uzun dönem sonuçları olmuştur.
3 ana parçadan daha fazla sayıda dağılma (communition) gösteren kırklarda tamir yerine radius protezi kullanılması sübjektif ve objektif (fonksiyonel) açıdan daha iyi sonuç vermektedir (Ring ve ark).
CERRAHİ TEKNİK: ÖNEMLİ NOKTALAR

Genel anestezi veya supraklaviküler blok.
Sırtüstü veya yan pozisyon.
Kırık parçaların çıkarılması.
Uygun seviyeden kesi.
Tek düzlemde kesi (protezin tam oturması).
Deneme protezi; fleksiyon/ekstansiyon ve supinasyon/pronasyon.
Kapitellumla ilişki ve stabilite.
Uygun protezin çimento ile implante edilmesi.
LUCL kontrol edilmeli, kapsüler yapı ile birlikte çıpa (anchor) veya açılan delikler yardımı ile tamir uygulanmalıdır.
KOMPLİKASYONLAR

Enfeksiyon.
Radial başta olmak üzere sinir hasarı.
LUCL tamirinin iyi olmamasına bağlı gevşeklik (PLRI benzeri).
Radial aks (Essex-Lopresti benzeri) stabilite problemleri:
– DRUE instabilitesi ve el bileği eklemi ağrısı
– Radial kesinin distalde yapılmasına bağlı olarak radio kapitellar boşluk.
– Buna bağlı olarak valgus stresine karşı MKL’in yalnız bırakılması

Bipolar protezlerde, başın çıkması.
Kapitellar erozyon ve kireçlenme.
Gevşeme.

 “Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”